Skip to main content

Όροι χρήσης-Πνευματικά δικαιώματα

ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Εταιρία – Εμείς: η Εταιρία με την επωνυμία «Βασίλης Γρηγορίου, υπηρεσίες διαφήμισης/εκπαίδευσης
», στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο Ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του.
O Χρήστης – Εσείς: κάθε άτομο που εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιστοτόπου και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ιστότοπος: ο Ιστότοπος
www.teacherland.gr, ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην εταιρία με την επωνυμία «Βασίλης Γρηγορίου, υπηρεσίες διαφήμισης/εκπαίδευσης».

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. O Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μέσω διαδικτύου υπηρεσιών εκπαίδευσης, λογισμικού και υλικού εκπαίδευσης  σε ενδιαφερόμενους.

Β.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η παροχή των στην παράγραφο Α περιγραφόμενων υπηρεσιών από τον Ιστότοπο, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων από την Εταιρία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ των ενδιαφερόμενων και της Εταιρίας σύμβασης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιείται καταχώριση, συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και δη της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, λογισμικού και υλικού εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής. Ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί  με την Εταιρία μέσω email στη διεύθυνση  info@teacherland.gr.

Δ. Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου www.teacherland.gr  και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε βίντεο, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look&feel), το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιδιοκτήτριας του Ιστοτόπου και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

E. Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, βίντεο, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look&feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

ΕΑ. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή προμηθεύονται από τον Ιστότοπο για προσωπική τους μόνο χρήση. Χρήση του περιεχομένου για διδασκαλία σε ομάδες ή τάξεις επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής και έγγραφης άδειας της Εταιρίας.

ΕΒ. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, του λογισμικού, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης τους παραμένουν σε κάθε περίπτωση στην Εταιρία. Ο χρήστης δεν μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επικαλεστεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα επ΄αυτών, ή μέρους αυτών, ακόμα και εάν προβεί σε τροποποιήσεις ή αλλαγές.

ΕΓ. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να ενσωματώσει το υλικό, το λογισμικό, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο σε άλλο μέσο (ηλεκτρονικό ή μηχανικό), δικτυακό τόπο, ιστοσελίδα, ψηφιακή εφαρμογή, λογισμικό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

ΣΤ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονόματα εταιρειών, γραφικά, λογότυπα, κείμενα και ό,τι άλλο αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζεται στον Ιστότοπο, ανήκει στο νόμιμο ιδιοκτήτη του, εμπίπτει στη δική του σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή του στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Ζ. Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας βάσει των παρεχόμενων από τον Ιστότοπο στοιχείων επικοινωνίας.

Η. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας του ιστότοπού. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση metatags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της ιδιοκτήτριας του ιστότοπού.

Θ. Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

ΘΑ. Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του παρόντος Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της ιδιοκτήτριας του ιστότοπού και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της ιδιοκτήτριας του Ιστοτόπου, όπως αυτό είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.teacherland.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς της Εταιρείας.

ΘΒ. Ο Ιστότοπος www.teacherland.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της ιδιοκτήτριας του παρόντος ιστοτόπου και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας ελέγχου του περιεχομένου τους. Γι’ αυτό τον λόγο η  ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.teacherland.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας βάσει των στον Ιστότοπο παρεχόμενων στοιχείων επικοινωνίας.

ΘΓ. Ο Ιστότοπος www.teacherland.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Εταιρίας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

ΘΔ.Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Εταιρία δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΘΕ. Λογαριασμό δύναται να δημιουργήσει και να καταστεί Χρήστης ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης του Ιστοτόπου, πραγματοποιώντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στο πλαίσιο της ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται η αναγραφή της διεύθυνσης email, ονοματεπώνυμου, επαγγέλματος και νομού διαμονής. Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού από ανήλικο Χρήστη είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού και από τον έχοντα τη γονική μέριμνά του ή την κηδεμονία του προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες.

ΘΣΤ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας αγοράς υπηρεσιών αποδέχεστε τη λήψη διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της Εταιρίας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας δίνετε την συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

ΘΖ.Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

ΘΗ. Ο Ιστότοπος www.teacherland.gr  παρέχεται στους χρήστες του ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Εταιρία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

ΘΘ. H Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής και  των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής. Η Εταιρία  σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Ιστοτόπου/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και απαλλαγμένες από κινδύνους και σφάλματα. Συνεπώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Ι. Ανωτέρα βία: Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, πολύωρες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου. 

ΙΑ. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Εταιρείας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου θα καταβάλλεται καταρχάς προσπάθεια φιλικού διακανονισμού. Αν η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί εφικτή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΙΒ. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

ΙΓ.Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Ιστοτόπου ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρία βάσει των παρεχόμενων στοιχείων επικοινωνίας.

ΙΔ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.